رياست دانشکده سما اروميه:

روابط بین سازمانی در امر فرهنگ و هنر در ارومیه ضعیف است

روابط بین سازمانی در امر فرهنگ و هنر  در ارومیه ضعیف است

یکی از محورهای اساسی توسعه فرهنگی در یک جامعه انسانی نسبت حضور و اثر مراکز دانشگاهی و علمی در چند و چون تأملات توسعه محوراست. تأملاتی که از یک سو مبتنی بر متن جامعه¬انسانی و از دیگر سو مبتنی بر روابط بین سازمانی مراکز دولتی، نهادها و ارگان¬های دخیل در امر توسعه-فرهنگی در همه ابعاد است. از این رو تبین و آسیب¬شناسی زنجیره فوق در کلانشهرارومیه و استان آذربایجان¬غربی و تبین جایگاه رسانه ومطبوعات در این زنجیره نباید دوراز نظر باشد.
در بدو امر به بهانه برگزاری نمایشگاهی از آثار گرافیکی و هنری دانشجویان دانشکده سما ارومیه به سراغ تقی بابایی ریاست این دانشکده رفته¬ایم تا جایگاه هنر و فضاهای دانشگاهی وهنری در کلانشهرارومیه در بعد روابط بین سازمانی و در ارتباط با متن جامعه را واکاوی کنیم. گزارش زیر بر این مبنا تنظیم شده¬است.
*رشته گرفیک وابعاد هنری اجرایی آن
مهندس بابایی در این زمینه می¬گوید: جدیدا ًو به دنبال یک سری نیازها، شرایط و موقعیت خاص زمانی که امکانات موجود جواب¬گویی نیازهای موجود نبود، برای نخستین بار رشته گرافیک در فضای اکادمیک استان و کلانشهرارومیه، تأسیس شده¬، به ویژه اینکه این اتفاق در قالب مجموعه فنی¬ وحرفه¬ای سما ارومیه (دانشگاه آزاد) روی داد. یکی ازچالش¬ها و مشکلاتی که جامعه ما به شدت با آن درگیراست مشکل بیکاری است و فضای دانشگاهی ما هم در این راستا باید به سمت شناخت منابع جدید و راه کارهای جدید گام بر -دارد چرا که راه کارهای سنتی در شرایط فعلی کارساز نیست و به نیازها جواب نمی¬دهد. درهمین مسیر فضای دانشگاهی ما به نوبه خود، باید به سمت رشته¬های برود که زمینه کار¬آفرینی و اشتغال¬آفرینی بیشتری دارند. به نظر می¬رسد رشته گرافیک و رشته¬های مشابه هنری می¬توانند از این جمله رشته¬ها باشد. به همین دلیل تأسیس رشته گرافیک در فضای دانشگاهی استان بدون هیچ پیش زمینه¬ای لازم و ضروری بود. اما مشکل اصلی اینجاست که این رشته¬های هنری و از جمله رشته گرافیک هنوز به شکل شاید و باید در جامعه ما شناخته شده نیستند. همین موضوع می¬طلبد که ما در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم.
*متن جامعه، نیازها و شناخت¬ها
رئیس دانشکده سما اضافه می¬کند: باید به این نکته توجه کرد که هر پیامی که در قالب هنر ارائه و اجرا می¬شود طبیعتا ً نافذ و اثرگذارتراست. در مقابل شکل و قالب بخشنامه¬ای در روند اجرایی خود دارای چنین بردی نیست و به همین دلیل بسیار مواردی را می¬توان برشمرد که در چم و خم بخشنامه¬ها گم شده¬اند. برای مثال نمایشگاهی که از آثار دانشجویان رشته گرافیک در محل مجتمع¬فرهنگی¬هنری ارومیه برگزار شد دارای دو زمینه و پیام بود: یک توجه بیشتر مسئولین امر به موضوع کارآفرینی جدید در رشته¬های دارای فضا و برد و دوم به نمایش گذاشتند توانمندی دانشجویان وارتباط گیری با محیط-عمومی جامعه و برد اجتماعی آن برای آشناسازی جامعه با این رشته و رشته-های هنری مشابه.هدف اصلی هم از برگزاری چنین برنامه¬های ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان است که حرکت آنان به سمت خلاقیت¬های هنری و کاری افزایش پیدا کند. ..
*تأملات و روابط بین سازمانی
این مدیردانشگاهی در این خصوص می¬گوید: مهمترین چالش ما موضوع تأملات با نهاد و مراکز دولتی است که هم¬اکنون مطرح است. در این مسیرهم ابتدا ًبه دو موضوع باید توجه کرد: اول ایجاد احساس خودباوری و شخصیت جمعی در دانشجو که منجر به اعتماد به نفس و به دنبال آن ایجاد خلاقیت می-شود و دوم ارائه توانایی و توانمندی حاصله از این خلاقیت در عرصه¬های مختلف اجتماعی و اقتصادی و….. اما متأسفانه فاصله عمیقی بین مراکز آموزشی و مراکز تصیم¬گیردولتی، سازمانی و صنعتی و… وجود دارد. دانشجو نمی¬تواند فعالیت خلاق محورش را در چهار چوب¬های اجتماعی و اقتصادی و از کانال مراکز دولتی مرتبط عینی و زنده کند. مثلا ًدرعرصه شهرسازی و زیباسازی و…
*ارتباط و اعتماد بین مراکز دانشگاهی و مراکز دیگر دچار اختلال است
وی اشاره می¬کند: ارتباط و اعتماد بین مراکز دانشگاهی و مراکز دیگر دچار اختلال است و به نظر می¬رسید که این مورد از حلقه های مفقوده مدیریتی ماست. حتما ًباید ارتباط مراکز دانشگاهی با متن جامعه و مراکز دخیل دولتی و سازمانی برقرار باشد تا تحقیقات و پژوهش¬های دانشگاهی، خلاقیت¬های مختلف هنری و… در سطحی معقول¬ عینی و کاربردی شود. نباید فعالیت¬های این چنینی در حد همان تحقیق و پژوهش روی کاغذ و یا نمایشگاه و کارگاه و… بماندبرای مثال شهرداری¬ارومیه و یا سازمان های تابعه آن مانند زیباسازی می-توانند با ارتباط گیری مستقیم در جریان فعالیت وایده¬پردازی دانشجویان قرار بگیرند و از این رهگذر دانشجویان هم وارد عرصه و محیط شهر، شهرسازی و زیباسازی شوند تا جامعه شهری از مهارت و توان این دانشجویان استفاده کند و باری از مشکلات مربوط به بیکاری هم در جامعه کم شود. اما به در این خصوص بیشترین تأمل ما با مجموعه سازمان حوزه¬هنری¬استان بوده است که تاکنون ما را یاری کرده¬اند.
*آسیب¬شناسی برنامه¬ریزی¬های بین سازمانی
دانشگاهی باشد. البته جامعه ما هم از سوی هنوز با اصل کارکردهای¬هنری غریبه است و کارکرد هنر و فعالیت¬های هنر به شکل مشخص دارای برد جمعی و اجتماعی نیست. پیام¬رسانی¬هنری وایجاد فرهنگ و فرهنگ¬سازی ازجمله این ابعاد هستند که در جامعه ما هنوز دارای برد نیست و این هم در جای خود از ابعاد منفی ماجرا است.
*وضعیت و شرایط کلانشهرارومیه و استان
بابایی می¬گوید: در سطح کلانشهراومیه و استان هم شورای سیاست گذاری تشکیل شده¬است که جدیدا ًدر تمامی مراکز استانی این شورا با حضوراعضای نهادها و ارگان¬های مختلف دولتی تشکیل شده است. اولین جلسه این شورا در ارومیه همدر اواخر تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد که امیداروم مؤثر ثمر باشد.
*آسیب¬شناسی مراکز دانشگاهی
رئیس دانشکده سما پیرامون آسیب¬شناسی مراکز دانشگاهی اضافه می¬کند: برای تکمیل مباحث به این موضوع هم اشاره کنیم که متأسفانه حضور مراکز دانشگاهی هم در فرصت¬های دارای برد جمعی و اجتماعی و تأمل با سازمان-ها، دارای ضعف هستند.
حضور کمرنگ در جشنواره¬ها و فراخوان¬های جمعی و…. که این هم بر می¬گردد به سطح انتظار متولیان این فرصت¬ها که دانشجویان و مراکز¬دانشگاهی را دارای سطح عملی و هنری کافی نمی¬دانند. این ضعف¬عمومی است که درسطوح مختلف جامعه دیده می¬شود.

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۸ ق.ظ

دیدگاه


هشت − 5 =